Boşanma Davası Nasıl Açılır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebebi, yeni Türk Medeni Kanunu’nda evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak adlandırılmasına rağmen 743 sayılı eski Türk Medeni Kanun’daki adı olan şiddetli geçimsizlik halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Özel boşanma sebepleri ise zina; hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; terk; akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır. Çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için kanunda sınırlı sayıda sebep kabul edilmiştir. Çekişmeli boşanma davası açacak olan kişi, yalnızca kanunda belirtilen boşanma nedenlerinden birisine veya birkaçına dayandırarak boşanma davası açabilir. Kanunda sayılmayan bir sebeple boşanma davası açılamaz. Bu konularda uzman bir boşanma avukatına danışmanız faydalı olur.

Eşlerden birisi boşanmak ister, diğeri boşanmak istemezse ne olur?

Taraflar boşanma konusunda anlaşamamış ise boşanmak isteyen eşin çekişmeli boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Dava açmak isteyen eş, boşanma talebini ve sebeplerini içeren dava dilekçesi ile görevli ve yetkili mahkemeye başvurup boşanma talep edebilir. Bu konuda bir boşanma avukatına danışmanız faydalı olur.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma nedir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda iki çeşit boşanma davası vardır; birincisi anlaşmalı boşanma davası, ikincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası boşanmanın malî sonuçları (tazminat, nafaka vs.) ile çocukların durumu hususunda anlaşan çiftlerin mahkeme huzurunda boşanmak istediklerini beyan etmeleri halinde tek celsede sona eren davadır. Çekişmeli boşanma davası ise boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet konularında tarafların anlaşamaması halinde açılan davadır. Bu konuda bir anlaşmalı boşanma avukatına danışmanız faydalı olur.

Boşanma davası hangi mahkemede açılır? Görevli mahkeme, Yetkili mahkeme hangisidir?

4787 sayılı AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN 4. Maddesi gereği Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Aynı kanunun 2. Maddesi gereği Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme birden fazla olarak öngörülmüş olup eşlerin son 6 ayda birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde veya eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açılabilir. Bu konuda bir boşanma avukatına danışmanız faydalı olur.

Boşanma davası nasıl açılır? Dava dilekçesinde nelere dikkat edilmelidir?

Boşanma talebini içeren dava dilekçesi düzenlenmelidir. Eğer anlaşmalı olarak boşanacaksanız dava dilekçenizin yanında boşanma protokolü de düzenleyip mahkemeye sunmalısınız. Düzenlenen dava dilekçesi (anlaşmalı boşanacaksanız dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolü) ile yetkili ve görevli adliyedeki hukuk tevzi bürosuna dilekçe vermek suretiyle dava açabilirsiniz. Dava dilekçesi davanın temelini oluşturur ve çok iyi düzenlenmelidir. 6100 HUKUK MUHAKEMELERİ Kanunu’nun 114. maddesindeki dava şartları ile 119. maddesindeki Dava dilekçesinin içeriği şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinde her olay ve delilinin açıkça gösterilmesi, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının başlangıcı gibi usul kurallarına dikkat edilmelidir. Usul kurallarına aykırı oluşturulan dava dilekçesi davanızın usulden reddedilmesine sebebiyet verir. Telafisi olmayan hak kayıplarına sebep olabilir. Bu yüzden boşanma davalarında boşanma hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır.

Boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. Maddesi gereği davacının duruşmalara katılması zorunludur. Katılmaması halinde dava dosyası işlemden kaldırılır. Ancak boşanma avukatı varsa boşanma avukatı onun adına duruşmalara katılır ve davacının katılması gerekmez. Aynı madde gereği davalının da katılması gerekmekte olup katılmazsa aleyhindeki işlemlere itiraz hakkını kaybeder. Ancak davalının da boşanma avukatı varsa boşanma avukatı onun adına duruşmalara katılır ve davalının katılması gerekmez. Bu sebeple bir boşanma avukatı tutmak faydalı olur.

Boşanma davasında avukat tutulması şart mıdır?

Anlaşmalı boşanmada avukata gerek var mı sorusu sıkça sorulan sorular arasında olduğundan kanun maddesi ile konuya açıklık getirelim. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 71. maddesi gereği herkes davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir. Kanundan anlaşılacağı üzere boşanma avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak aile hukukusul hukukuyargı içtihatlarına hâkim olmayan ve hukuki tecrübeye sahip olmayan kişinin dava açması halinde takip ettiği dava süreci sonunda ciddi hak kayıpları ve ayrıca uzun zaman kayıpları meydana gelebilir. Her işin işi bilen tarafından yapılması gerektiği gibi dava açılması konusunda da işin uzmanına başvurulması ve hukuki yardım alınması çok önemlidir. Bu sebeple uzman boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davası boşanmanın malî sonuçları (tazminat, nafaka vs.) ile çocukların durumu hususunda anlaşan çiftlerin birlikte imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolünü ekledikleri dava dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra mahkeme iş ve dosya durumuna göre 2-3 hafta içerisinde duruşma günü verir. Taraflar duruşmada hazır bulunup boşanma protokolündeki hususların kendilerince kabul edildiğini ve boşanmak istediklerini ifade ettikleri taktirde mahkeme o celsede tarafların boşanmalarına karar verir. Boşanma protokolü çok önemli olup taraflarca düzenlenmesi hak kayıplarına yol açmaktadır. Bu sebeple bir boşanma avukatından yardım almak faydalı olur.

Çekişmeli Boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davası tarafların boşanma, tazminat, nafaka ve velayet konularında anlaşmadıkları durumlarda tarafların bu konulardaki talepleri yargılama neticesinde çözümlendirilir. Mahkemenin iş ve dosya durumu etkili olduğu gibi tarafların talepleri, anlaştığı ve anlaşamadığı konular, tanıkların duruşma gününde hazır olup olmaması gibi pek çok özel durum yargılamanın süresini etkilemektedir. Bu sebeple her bir dosya farklı sürede sonuçlanır. Ancak ortalama bir süre belirtmek gerekirse yargıda hedef süre uygulaması gereği mahkemeler çekişmeli boşanma davalarının 1 yılda sonuçlanacağını öngörmektedir. Hak kaybı yaşamamak adına bir boşanma avukatından hukuki yardım alınması gerekir.

Boşanma davasında davayı ilk açan daha mı avantajlıdır?

Boşanma her iki eş için de kanundaki sebeplerin mevcut olması halinde mahkemeden boşanma ve diğer taleplerde bulunabileceği şahsi haktır. Bu sebeple kendisine boşanma davası açılan eş kendi boşanma sebeplerini ve davadaki taleplerini ortaya koyarak karşı boşanma davası açabilir. Bu sebeple boşanma davasını ilk açanın avantajlı olduğu düşüncesi doğru değildir. İki eşin de birbirine ayrı ayrı boşanma davası açma hakkı vardır. İki eş birbirlerine ayrı ayrı boşanma davası açarsa dosyalar aynı mahkemede birleştirilerek görülür. Haklarınızı ve sorumluluklarınızı daha kapsamlı öğrenmek için bir boşanma avukatına danışmak faydalı olur.

2024 Boşanma davasının masrafları nelerdir ve ne kadar tutar?

Her hukuk davasında olduğu gibi boşanma davasında da dava açılırken harç yatırılması gerekmektedir. Boşanma davası maktu harca tabi davalardandır. 2024 yılı için maktu başvuru harcı 427,6 TL’dir. Ayrıca maktu olarak alınan peşin karar harcı da 427,6 TL’dir. Maddi ve manevi tazminat talepleri ile nafaka alacağı talepleri boşanma davasının ferileri olup ayrı bir harca tabi değillerdir. Ziynet eşyası (altın alacağı) talepleri şahsi alacak niteliğinde olduğundan talep edilen değer üzerinden yüzdelik olarak harç ödenmelidir. Harcın yanında dava şartı olarak gider avansının da yatırılması gerekmektedir. Bu avans posta, tebligat giderleri için kullanılır. 2024 yılı için 2000 TL civarındadır. Özetle dava açılırken 3.000 TL civarında ödeme yapılır. Gösterilen deliller için yapılacak masraf delili gösteren tarafından ayrıca ödenir. Harç ve masraflar konusunda yapılan hatalar eksikliler davanın reddi yahut delilleri sunamama gibi sonuçlar sebep olabilir. Bu sebeple bir boşanma avukatından yardım almak faydalı olur. Anlaşmalı boşanma avukat ücreti ve anlaşmalı boşanma davası ücreti için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenebilir mi?

Mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün dolmadan kadın eş yeniden evlenemez. Kanundaki bu düzenleme kadının hamile olabileceği düşünülerek getirilmiştir. Boşanan kadın eşin hamile olup başka birisiyle evlenmesi soyun karışmasına yani doğacak çocuğun babasının eski koca mı yeni koca mı olduğunun şüpheli olmasına sebep olabilir. Ancak boşanma kararından sonraki 300 gün içerisinde boşanan kadın doğum yapar ise 300 günlük bekleme süresi sona erecektir. Doğan çocuğun babası boşanılan koca sayılacaktır. Boşanan erkek çocuğun babası olmadığını iddia ederse soybağının reddi davası açmalıdır. 300 günlük süreyi beklemek istemeyen boşanan kadın bekleme süresinin (iddet müddeti) kaldırılması davası açabilir. Kadın hamile olmadığını kanıtlayan resmi sağlık raporu sunarsa mahkeme tarafından bekleme süresi (iddet müddeti) kaldırılır. Bu durumda kadın 300 günlük sürenin geçmesini beklemeksizin başka birisiyle evlenebilir. Bu konularda bir boşanma avukatından yardım alınması faydalı olur.

Yukarıda açıklananlar genel bilgiler olup her boşanma davası tarafların talepleri, iddiaları, delilleri delillerin ispata elverişli olup olmadığı gibi pek çok konu ve sorun barındırmaktadır. Bu sebeple kendi durumunuz ile alakalı olarak Sarıoğlu & Sefer Avukatlık Bürosuna e-posta yoluyla veya telefon yoluyla danışmak ve bilgi almak için ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı , İstanbul en iyi boşanma avukatları, Bakırköy boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı İstanbul, İstanbul en iyi boşanma avukatı nerden bulunur, İstanbul boşanma avukatı tavsiye, en iyi boşanma avukatı nasıl bulunur, boşanma masrafları, anlaşmalı boşanma ücreti, anlaşmalı bosanma ücreti 2024, anlaşmalı boşanma masrafı, anlaşmalı boşanma vekalet ücreti, çekişmeli boşanma ücreti 2024, anlaşmalı boşanma avukat ücreti 2024, anlaşmalı boşanma masrafı 2024, çekişmeli boşanma davası ücretleri, anlaşmalı boşanmada nafaka, çekişmeli bosanma ücreti 2024, anlaşmalı boşanmalarda avukata gerek var mı, boşanma avukatı tutmak kaç para, velayet davası ücreti gibi sorularınız varsa öncelikle boşanma davası konusundaki genel yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

AKLINIZA TAKILAN SORULARI SORABİLİRSİNİZ