İş Hukuku Nedir?

İş hukuku işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukukunun 4 temel kavramı olup bunlar işçi, işveren, işyeri ve iştir (çalışma ilişkisi). Bu kavramları kısaca ortaya koymak gerekir. İşçi, kanunda bir iş sözleşmesi kapsamında işverene bağımlı olarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmıştır. Tüm çalışanlar kanun tarafından işçi olarak kabul edilmemiştir. İş Kanunu m.2 de tanımlanan özellikleri taşıyan kişiler hukukumuz bakımından işçi kabul edilmiştir. Diğer çalışanlar iş kanunu kapsamında işçi olarak kabul edilmenin sağladığı hak ve ayrıcalıklardan yararlanamazlar. İşveren ise, iş kanunu kapsamında işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. İşyeri, İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesi ise bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanmıştır.

İş hukukunda ortaya çıkan ihtilaflarda iş hukuku avukatı taraflara hukuki yardımda bulunmaktadır. Aynı zamanda uygulamada iş mahkemesi avukatı, işçi avukatı, işveren avukatı, işçilik alacakları davası avukatı, iş kazası avukatı adları iş hukuku konusunda sunulan avukatlık hizmetlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar çok sayıda olmakla birlikte temelde işçilik alacakları davası, işe iade davası, hizmet tespit davası ve iş kazası nedeniyle maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası uygulamada sıkça uyuşmazlık konusu olarak ortaya çıkmaktadır.

İşçilik alacakları davası kapsamında ücret(maaş) alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, hafta tatili alacağı, fazla mesai alacağı, fazla sürelerle çalışma alacağı, ulusal bayram ve genel tatil(ubgt) alacağı, yıllık izin alacağı, asgari geçim indirimi(agi) alacağı, kötüniyet tazminatı alacağı, ayrımcılık tazminatı alacağı, haksız fesih tazminatı alacağı ve işe başlatmama tazminatı alacağı gibi alacak kalemleri talep edilebilmektedir.

İşe iade davası, haksız yere işten çıkartılan işçinin şartları mevcut ise işine iade edilmek üzere açtığı davadır.

Hizmet tespit davası, sigorta primleri hiç bildirilmeyen veya eksik bildirilen işçilerin emeklilik süresinde ve alacağında hak tesisi sağlayabilmek için açılacak dava türüdür.

İş kazası, işçinin çalıştığı sırada veya kanun gereği çalıştığı kabul edilen durumlarda meydana gelen işçiyi bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaylardır.

İşçinin hakları, işverenin hakları, iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshi, iş sözleşmesinin işçi tarafında haklı nedenle feshi , işverenin eşit davranma borcu , işçinin sendika üyeliği hakkı, işçinin grev hakkı, işverenin lokavt hakkı, iş hukukunda arabuluculuk konularına ilişkin sorularınız ve bilgi almak için ilgili makalelerimize bakabilirsiniz.

AKLINIZA TAKILAN SORULARI SORABİLİRSİNİZ