Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza avukatı: ceza muhakemesinde taraflara hukuki hizmet sunan avukatı ifade etmektedir. Ceza avukatını tam olarak ne iş yaptığını anlatmadan öncelikle ceza muhakemesindeki taraf ve kişilerin ortaya konması gerekir. Bu sayede ceza avukatının görev ve faydası daha iyi anlaşılır. Kişiler de ceza hukukunun farklı aşamalarında (soruşturma, kovuşturma) farklı adlandırıldığı ve ceza avukatının yaptığı iş bu 2 aşamada farklı olduğu için öncelikle soruşturma ve kovuşturma kavramları ortaya konacaktır. Sonrasında bu süreçlerde yer alan şahısların durumları izah edilecek ve bunun sonucunda ceza avukatının kişilere faydası daha iyi ortaya konmuş olacaktır.

Ceza soruşturması: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade etmektedir. Ceza kovuşturması: İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Şüpheli: Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade etmektedir. Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade etmektedir. Müdafi (ceza avukatı): Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapana avukatı ifade etmektedir. Vekil (ceza avukatı): Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade etmektedir.

Ceza avukatı kanunda ifade edilen bir kavram olmasa da vekil ve müdafiye uygulamada ceza avukatı denmektedir. Ceza hukukunda kişilerin karşı karşıya kaldığı yaptırım özel hukuk yaptırımlarına nazaran ağır olduğu için ceza avukatının kanun ve içtihatlara çok iyi şekilde hakim olup müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunması gerekmektedir. Ceza hukukundaki yargılamaya konu eylemler taraflarca herkesin bilmesini istemediği yahut gizli kalması gereken bazı konuları içerdiği için ceza avukatının avukatlık kanunundaki sır saklama yükümlülüğü kapsamında müvekkilin kendisine anlattığı bilgileri müvekkilin kendisine sunduğu belgeleri açığa vurması yasaktır. Aynı zamanda CMK m.46 gereği avukatlar öğrendikleri bilgileri gizli tutma ve tanıklıktan çekinme hakkına sahip olup tarafınızca bize anlatılan bilgiler yukarıda belirtilen kanunlar gereği herhangi bir platformda yazılı , görsel veya sözlü olarak üçüncü kişilere ve hatta resmi makamlara dahi sizin bilgi ve rızanız dışında anlatılamaz ve aktarılamaz.

Ceza Avukatı Ne İş Yapar? Ceza Avukatı Tutmanın Faydaları Nelerdir?

Soruşturma evresi kanunda her ne kadar Savcının gözetim ve denetimi altında kolluk birimlerince gerçekleştirilen bir evre olarak ifade edilse de uygulamada çoğunlukla kolluğun gerçekleştirdiği iş ve eylemleri Savcıya bildirerek onayını alması şeklinde gerçekleşir. Kolluğun hukuk bilgisinin eksik olması dolayısıyla yapılan işlemlerde usule ve kanuna aykırılıklar meydana gelmektedir. İyi bir ceza avukatının soruşturma aşamasına dahil olması sayesinde bu hataların yapılması en aza indirgenebilir. Böylece kovuşturma aşamasına geçilmeksizin yani dava açılmaksızın dosya savcılık makamının elindeyken takipsizlik kararı verilmesi sağlanabilir.

Kovuşturma evresinde iddianamesi tamamlanmış dosyanın mahkemece yargılaması yapılmaktadır. Yine iyi bir ceza avukatı kovuşturma aşamasında da oldukça gerekli olup yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygunluğunun sağlanması açısından çok önemlidir. Ceza avukatı, kovuşturma aşamasında suçun nitelenmesi, suç kastının olup olmadığı, fiilin teşebbüs aşamasında kaldığı, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerin bulunduğu, cezanın alt sınırdan verilmesinin gerekmesi, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gibi hukuki durumların mevcut dosyada uygulanarak hiç ceza alınmaması yahut en az cezanın alınmasını sağlamak gibi bir faydası vardır.

Herhangi birisi tarafından ceza kanunlarındaki hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişiler (mağdur, müşteki, suçtan zarar gören) bu ihlali gerçekleştiren faillerin cezalandırılması için ilgili kanuni mercilere başvurmak durumunda olup bu başvurular işlenen eylemin niteliğine göre ihbar yahut şikayet olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir suçtan mağdur olduğunuz zaman şikayete tabi suçlar açısından süresinde şikayette bulunulmaması fiilin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını engellemekte olup ceza muhakemesi açısından failin cezasız kalması durumu ortaya çıkmaktadır. Re’sen soruşturulan suçlarda mağdur olmanız halinde yapılan başvuru ihbar olarak nitelendirilmektedir. Kolluk ve savcılıkların yoğun iş yükü sebebiyle her bir dosya detaylı ve özenli incelenememekte mağdurların ceza hukuku bağlamında ihlal edilen hak ve özgürlükleri tam değerlendirilememekte bu sebeple mağdur ve müştekiler manevi olarak daha çok yıpranmaktadırlar. Ceza avukatı mağdurun müştekinin zararının azaltılması yahut failin cezalandırılarak manevi tatmin sağlaması yönünden mağdur ve müştekiye faydalı olup soruşturma ve kovuşturmanın etkin yapılmasını sağlamak gibi bir faydası vardır.

Tüm bu sebeplerle bir ceza soruşturması yahut kovuşturmasına hangi sıfatla olursa olsun (şüpheli, sanık, mağdur, müşteki) taraf olmanız halinde iyi bir ceza avukatından hizmet almanız etkin, hızlı aynı zamanda usul ve yasalara uygun bir sürecin yürütülmesi adına tarafınıza oldukça fayda sağlayacaktır. Sarıoğlu Sefer Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanındaki bilgi ve tecrübemize güveniyoruz ve bu konuda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kaliteli bir ceza hukuku hizmeti vadediyoruz.

AKLINIZA TAKILAN SORULARI SORABİLİRSİNİZ